PREHLÁSENIE O POUŽITÍ COOKIES

Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na Vašom zariadení súbory, nazývané cookies.

ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opätovne. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Používame cookies napríklad pre zachovanie prepnutia z mobilných zariadení do PC verzie webu, pre zachovanie Vašich preferencií pri prehliadaní týchto webových stránok, informácií o zvolenom jazyku a podobne. Podrobnejšie informácie získate priamo od prevádzkovateľa webu. 

Ďalej používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti). Tieto cookies môžu byť použité na reklamné účely formou remarketingu na spriateľených weboch týchto spoločností a podobne. Tieto Cookies sú riadené tretími stranami a nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

SÚHLAS S UKLADANÍM COOKIES

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.

Informácie o nastaveniach konkrétneho prehliadača nájdete na nasledovných adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.comGoogle Chrome: support.google.comMozilla Firefox: support.mozilla.orgOpera: help.opera.comSafari: support.apple.com

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ANIMA SKs.r.o., Sadová 1135/2E, Vranov nad Topľou, 09303, IČO: 50593455, DIČ: 2120395805, DIČ DPH: SK2120395805, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Prešove, 2. decembra 2016, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33736/P,  E-mail: autochemia.altur@gmail.com (ďalej len „Spoločnosť“) . V záujme riadneho poskytnutia služieb zákazníkom, sa vyžaduje, aby zákazník poskytol Spoločnosti nevyhnutné informácie, v rozsahu osobných údajov potrebných pre plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom (ako Dotknutou osobou) a Spoločnosťou (ako Prevádzkovateľom):meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).Číslo platobnej karty pre účely úhrady tovaru Registráciou v internetovom obchode a/alebo odoslaním konkrétnej objednávky udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy.

Účelom spracúvania predmetných údajov je spracúvanie osobných údajov klientov Prevádzkovateľa, ktorí využili jeho služby prostredníctvom elektronického obchodu. Predmetné osobné údaje sú zo strany Prevádzkovateľa definované v nevyhnutom rozsahu na naplnenie účelu spracovania. Uchovávané sú po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu definovanú v osobitných predpisoch najmä Zákona o účtovníctve, Zákona o DPH a pod. Údaje zákazníka sú uchovávané v chránenej databáze a spracované pre účely vybavenia a doručenia objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém.

Údaje a nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení na internetovej stránke internetového obchodu.

Počas návštevy zákazníka sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu.

Osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (najmä banky, doručovateľské služby niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Databázu osobných údajov Spoločnosť chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Zákazník má právo požadovať informáciu o spracovaní osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje je Spoločnosť oprávnená spracovávať po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania Zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Spoločnosť oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby.